Bàn học sinh BHS108HP3 cấp tiểu học | Bàn dài 1m2

Thông số bàn học sinh BHS108HP3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 40 cm 54 cm
Danh mục:
.
.
.
.